CONDICIONS GENERALS DE LES RESERVES DE VEHICLES

1. Espai contractual
2. Servei de reserva del vehicle
3. Exempció de responsabilitat
4. Política de protecció de dades
5. Prioritats de les condicions

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE LLOGUER

1. Lliurament i devolució
2. Liquidació i pagament
3. Accidents i avaríes
4. Indemnització
5. Ús i manteniment del vehicle
6. Assegurances
7. Condicions d’ús
8. Fiança
9. Responsabilitat
10. Resolució final

CONDICIONS GENERALS DE LES RESERVES DE VEHICLES

1.- ESPAI CONTRACTUAL
Aquestes condicions generals de contractació regulen qualsevol reserva de vehicles realitzada a través de la pàgina web www.rebirent.com, titularitat de RENDA MÒBIL, SL, amb domicili fiscal a l’av. de Barcelona, 77 bis, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), en endavant REBIL.

REBIL és una companyia legalment constituïda a Espanya, amb CIF número B-59814319; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 21052 general, foli 88, full B-15614 i amb l’adreça electrònica info@rebilrent.com.

La utilització per part del client del servei de reserva de vehicles pressuposa, en tot cas, l’adhesió a les condicions generals publicades per REBIL en el mateix moment d’accés al servei. Per això, és convenient que el client llegeixi les condicions generals abans d’accedir al servei, les quals seran en tot moment a la pàgina web de REBIL, a l’apartat Condicions generals, així com aquelles altres que apareixin en pantalla durant la navegació, de manera que el client declari que coneix i accepta els citats tràmits com a necessaris per realitzar la reserva. REBIL l’informa que no genera cap document electrònic en la utilització d’aquest servei de reserva, per la qual cosa no és possible ni arxivar-lo ni accedir-hi per part de tercers.

De la mateixa manera, la utilització del servei pressuposa l’adhesió de l’usuari a l’avís legal de REBIL inclòs en la seva pàgina web, el qual també haurà de consultar-se abans d’accedir al servei mencionat.

2.- SERVEI DE RESERVA DEL VEHICLE
Per utilitzar el servei, els usuaris han de seguir les instruccions que apareixen en pantalla i que requeriran executar, entre altres, les passes següents:
• Selecció de dades de reserva: oficina de reserva, ubicació i dates de recollida i devolució, tipus de vehicle i tarifa.
• Ompliment complet del formulari de dades personals.
• Lectura i acceptació obligatòria d’aquestes condicions generals.
• Polsació de l’icona/botó pas següent.
• Pantalla de confirmació de la reserva, omplint les dades d’una targeta de crèdit.
• Recepció al compte de correu electrònic de l’usuari d’un email amb les dades de la reserva realitzada.

2.1 – Preu.
La reserva del vehicle a través de la pàgina web de REBIL és gratuïta.
El número de la targeta de crèdit se sol•licita únicament a l’efecte d’identificació, i no s’hi realitza cap càrrec fins al moment de la recollida del vehicle a l’oficina corresponent, excepte en el cas de tarifes de prepagament i per al cobrament de costos en els casos d’ anul•lacions de reserves anteriors a les 24 h de la recollida del vehicle i no recollida del vehicle sense avís previ.

2.2 – Control per a la cancel.lació de reserves.

Usuari no registrat:
L’usuari podrà cancel•lar en qualsevol moment les reserves efectuades polsant el botó reserves del marge superior de la pàgina principal de la web, i introduint el número de reserva assignat i l’adreça electrònica a l’apartat “cancel•lació”.

Usuari registrat:
El client registrat com a usuari REBIL podrà visualitzar i/o cancel•lar les reserves en qualsevol moment seguint les passes següents:
Introducció de les dades per a l’usuari
Polsació de l’opció les meves reserves
En visualitzar la nota de les reserves, en l’apartat “opcions”, polsació de “X”

2.3 – Cancelació de reserves

Les anul•lacions anteriors a 24 h de la recollida del vehicle no tenen cap cost.
Les anul•lacions realitzades durant les 24 h anteriors a la recollida del vehicle tindran un cost del 20% de l’import d’un dia.
La no presentació en el moment de la recollida del vehicle sense avís previ suposarà un cost igual a l’import del lloguer d’un dia.

En cas que l’usuari desitgi plantejar cualquier dubte o problema sorgit en relació amb la reserva de vehicles o presentar alguna reclamació a REBIL, pot remetre una carta a l’adreça de REBIL que consta en el primer apartat d’aquestes condicions o bé remetre un correu electrònic a l’adreça info@rebilrent.com , que es troba a la pàgina principal de la web a Contacti amb nosaltres.

3.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
REBIL no es fa responsable dels perjudicis que, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, es poguessin derivar de:

• Els retards o bloqueigs a la xarxa Internet causats per deficiències o sobrecàrregues, així com en qualsevol altre sistema electrònic.
• La impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per qualsevol causa que no li sigui imputable.
• Interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris.
• Qualsevol funcionament anòmal del servei per causes que escapin al seu control i que impedeixin fer efectiva la reserva. Per funcionament anòmal s’entén l’emissió incorrecta de reserves o amb errors de qualsevol tipus.

4.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
A l’efecte del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, REBIL us informa que les vostres dades personals s’incorporaran a un fitxer de dades personals creat per RENDA MÒBIL SL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb l’usuari, així com de les tasques d’informació i comercialització del servei de lloguer de cotxes i d’activitats que hi estiguin relacionades. En cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o un mitjà equivalent, l’acceptació d’aquesta política de privacitat suposa que l’usuari dóna el seu consentiment exprés per a la recepció de publicitat a través d’aquest mitjà.

Llevat dels casos en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són obligatòries, i la manca de contestació suposarà la impossibilitat de prestar el servei de lloguer de cotxe o qualsevol altre servei a disposició de l’usuari a la pàgina de REBIL.

Així mateix, REBIL us informa sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació i cancelació i oposició mitjançant una petició escrita dirigida a RENDA MÒBIL, SL, Av. Barcelona, 77 bis, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona). REBIL es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Per a la prestació del servei, en determinats casos REBIL pot necessitar compartir les vostres dades amb entitats terceres. L’usuari consent expressament a la cessió de les dades de caràcter personal contingudes en el fitxer mencionat al canal de distribuïdors i agents que, si és el cas, col•laborin amb REBIL en la contractació del servei de lloguer de cotxes, amb la finalitat exclusiva d’oferir-li el nostre millor servei i atenció com a client.

En cas que no s’arribés a fer efectiva la reserva on line, REBIL sols conservarà aquelles dades personals aportades pels usuaris expressament per a la remissió de comunicacions comercials per qualsevol mitjà, incloent-hi el correu electrònic o mitjà equivalent, sempre que el dit consentiment no sigui revocat, cas en què es procediria a la cancel•lació de la resta de dades facilitades pel fet d’haver perdut la finalitat per a la qual foren guardades, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades.

5.- PRIORITATS DE LES CONDICIONS
Aquestes condicions generals de reserva podran ser completades i/o modificades per les condicions particulars de cada servei. Per tant, l’usuari es compromet a llegir les condicions particulars aplicables amb anterioritat a la sol•licitud i utilització de cada servei.

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE LLOGUER
CONDUCTOR: Edat mínima 23 anys. Permis de conduïr en vigor amb un mímim de dos anys d’antiguitat.

 1. LLIURAMENT I DEVOLUCIÓ
  L’arrendatari reconeixerà i declararà que se li lliura el vehicle en bon estat general, amb els seus documents i accessoris, i s’obligarà a tornar-lo a RENDA MÒBIL, S.L. en el mateix estat o condició en el lloc i data mencionats en el contracte, tret que abans que expiri el termini convingut, l’arrendatari sol.liciti la seva pròrroga que un cop acceptada per RENDA MÒBIL, S.L. es faria constar en el corresponent apartat o s’otorgaria un nou contracte annex al vigent. El retràs en el lliurament del vehicle suposarà una penalització per a l’arrendatari que s’incrementarà segons la durada d’aquest. Una hora: 1/3 del lloguer per dia; dues hores: 2/3; tres hores: un dia.
 2. LIQUIDACIÓ I PAGAMENT
  L’arrendatari pagarà o reembossarà a RENDA MÒBIL, S.L. la suma dels conceptes següents:a) El preu del temps de lloguer i quilometratge calculat segons tarifa vigent.
  b) Les quantitats corresponents a gasolina, renúncia a indemnització per xoc, assegurança personal contra accidents, o qualsevol altre càrrec que sigui aplicable al contracte, segons tarifa vigent
  c) El impostos que gravin els lIoguers.
  d) Despeses incorregudes per RENDA MÒBIL, S.L. (inclosos honoraris d’advocats i procuradors) en la reclamació de les quantitats impagades per l’arrendatari en virtut del present contracte.
  e) Multes, sancions o similars, despeses judicials i altres despeses, si són exigides a RENDA MÒBIL, S.L. per mandat legal, en relació amb l’ús del vehicle durant el periode de lloguer, l’arrendatarí assumirà les seves responsabilitats enfront a organismes oficials a raó de Ia seva conducta il.legal.
  f) Penalització per retràs en I’hora i dia de lliurament del vehicle en cas de que no es compleixi el termini d’entrega convingut en el contracte.
  g) L’arrendatari accepta a pagar a RENDA MÒBIL, SL en concepte d’indemnització per danys i perjudicis el cost del retràs en qualsevol pagament de reclamació o factura del total equivalent a un deu per cent anual de l’import a comptar des de passats quinze dies de la data de reclamació/factura.
 3. ACCIDENTS I AVARÍES
  – L’arrendatari informarà a RENDA MÒBIL, S.L. immediatament de qualsevol accident, encara que el conductor sigui una tercera persona.
  – En cas d’accident, I’arrendatari no prejutjarà la responsabilitat del fet declarant-se culpable, obtindrà les dades completes de la/les parts contrària/es i els detalls de I’accident. Firmarà la corresponent denúncia a requeriment de RENDA MÒBIL, S.L. o de la companyia asseguradora del vehicle; si aquestes creuen que existeix culpabilitat de la/les part/s contrària/es, es presentarà a les actuacions a que doni lloc aquesta denuncia.
  – Si com a conseqüència d’accident o avaria imputable a l’arrendatari o a tercera persona conductora del vehicle, aquest haguès d’esser reparat, el preu del lloguer s’incremetarà en totes les despeses ocasionades, inclòs el trasllat i la paralització del vehicle fins el seu retorn al local de RENDA MÒBIL,S.L.
  – L’arrendatari, per reparar qualsevol avaria del vehicle, haurà d’obtenir una autorització prèvia de RENDA MÒBIL,S.L.; si és així, eI portarà a un servei oficial de la marca i si s’ha de canviar alguna peça, lliurarà a l’arrendador la substituïda, així com la factura de reparació a nom de RENDA MÒBIL,S.L., degudament complimentada.
  – Les punxades de pneumàtics aniran a càrrec de l´arrendatari.
  – Les avaries ocasionades per negligéncia de l´arrendatari o conductor del vehicle aniran a càrrec de l´arrendatari.
 4. INDEMNITZACIÓ
  RENDA MÒBIL,S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis soferts per l’arrendatari o tercers amb motiu de I’ús funcionament del vehicle, ni de la pérdua de béns ( o danys a béns ) de I’arrendatari deixats en el vehicle per les pérdues o incomoditats resultants del retard en lliurament o recollida o possible avaria de motor o altra causa, i l’arrendatari alliberarà a RENDA MÒBIL,S.L. de qualsevol responsabilitat al respecte.
 5. ÚS I MANTENIMENT DEL VEHICLE
  – L’arrendatari rebrà el vehicle en perfecte estat i es farà responsable del seu bon ús, i s’obligarà a tornar-lo en el mateix estat que el rep, incloent neteja interior i exterior, combustible, tapisseria, pintura, carroseria, pneumàtics, eines i accesoris. Si en tornar el vehicle hi faltés la documentació o còpia compulsada en el seu cas, l’arrendatari indemnitzarà a RENDA MÒBIL,S.L. en 40 euros, més els dies que aquesta falta obligui a paralitzar el vehicle, que serà igual al preu del lloguer per dia.
  – L’arrendatari s’obligarà especialment a mantenir el nivell d’aigua òptim del radiador, evitant l’evaporació i la congelació; i el nivell de l’oli segons les especificacions tècniques del fabricant
  – L’arrendatari serà responsable de les infraccions, sancions i multes de qualsevol tipus que s’imposin al vehicle durant el temps de vigència del contracte , fins i tot les derivades de la falta de documentació o autorització administrativa. En cas que l’organisme sancionador es dirigís contra RENDA MÒBIL,S.L. aquesta ho imputarà l’arrendatari, i li cobrarà l’import de la multa i tots els altres recàrrecs o despeses que es derivin d’ella.
  – L’arrendatari no podrà en cap cas manipular el comptaquilòmetres, que va degudament precintat. Cas que en torna-lo s’observés alguna manipulació, abonarà a RENDA MÒBIL,S.L. l’import de 1000 kms diaris, a comptar des de la data d’inici del lloguer.
 6. ASSEGURANCES
  RENDA MÒBIL,S.L. facilitarà la cobertura per a l’assegurança als usuaris del vehicle autoritzats per aquesta ( i només per a ells ). De conformitat amb la corresponent pólissa automobilística, els terminis, condicions i excepcions d’aquesta queden incorporats al present contracte mitjançant aquesta referència com si fossin aquí reproduïts en detall, les quals l´arrendatari reconeix haver llegit i acceptat.
 7. CONDICIONS D’ÚS
  L’arrendatari s’obligarà a cuidar el vehicle i no permetrà que s’utilitzi per i en els següents casos i circumstàncies :- Utilitzar o conduir el vehicle a l’extranger o a fora de la península, exceptuant el cas d’autorització escrita de RENDA MÒBIL,S.L.
  – Per tracció i remolc de vehicles o altres objectes.
  – En curses, proves o competicions de qualsevol tipus.
  – Utilitzar-lo per activitats il.legals i en condicions il.legals.
  – Per persona diferent de l’arrendatari, llevat que hagi estat prèviament designada i autoritzada per RENDA MÒBIL,S.L., utilitzant I’espai corresponent en la pàgina davantera del present contracte.
  – Portar rnés passatgers, equipatge o mercaderies, que les recomanades pel fabricant.
  – El número de places autoritzades dels vehicles seran obligatòriament les que constin a la documentació del vehicle no per número de seients o capacitat d’espai de passatgers.
 8. FIANÇA
  L’arrendatari està obligat a pagar anticipadament una fiança per l’import de la franquicia fixada per RENDA MÒBIL,S.L. La fiança es pagarà obligatòriament amb targeta de crèdit. L’arrendatari donarà la seva conformitat i autorització a RENDA MÒBIL,S.L. per a utilitzar la targeta de crèdit dipositada com a fiança per a la liquidació del contracte, augmentant el seu import fins a la totalitat de l’import del contracte.
 9. RESPONSABILITAT
  – L’arrendatari es farà responsable davant RENDA MÒBIL, SL de tots els costs dels desperfectes del vehicle, incloent els danys a terceres parts, si el conductor del vehicle no està autoritzat expressament per RENDA MÒBIL, SL.
  – L’arrendatari es farà responsable davant RENDA MÒBIL, SL de tots els costs dels desperfectes del vehicle quan no existeixin indicis demostrables d’una utilització normal del vehicle.
  – En cas de qualsevol incumpliment del contracte i existeixi un inmobilització del vehicle, l’arrendatari haurà de pagar a RENDA MÒBIL, SL el cost del preu per dia del lloguer del vehicle contractat fins a la seva disponibilitat així com el cost de la reparació.
  – En cas de pèrdua total del vehicle, l’arrendatari haurà de pagar a RENDA MÒBIL, SL la totalitat del valor del vehicle o la franquícia estipulada segons el tipus de vehicle sempre que estigui contractada.
 10. RESOLUCIÓ FINAL
  L’incornpliment de les resolucions del contracte donarà lloc a la seva resolució de ple dret. No obstant, RENDA MÒBIL,S.L. podrà també donar per finalitzat el contracte, si estimés que per qualsevol motiu no es pagarà el preu final del lloguer o que no es procedirà a la devolució del vehicle en la data prevista. Si l’arrendatari donés per finalitzat el contracte unilateralment, procedint a la devolució del vehicle abans de la data de termini del període de lloguer, estarà igualment obligat a pagar la totalitat del contracte. RENDA MÒBIL,S.L. té tot el dret a recuperar el vehicle sense previ avís, havent finalitzat el contracte.